Dùng phần mềm nào để chấm vở học sinh khi dạy học online?

Dùng phần mềm nào để chấm vở học sinh khi dạy học online?

Khi dạy học Online việc khó khăn nhất là có thể chấm được bài trên vở cho từng học sinh. Đây là điều tưởng như không thể. Tuy nhiên với phần mềm Keep Google mọi thứ đã trở nên dễ dàng. Chúng ta cùng tìm hiểu cách sử dụng phần mềm Keep Google:

https://www.youtube.com/watch?v=ohfnjAhP_fM&t=189s