Tạo ID và mật khẩu cố định trong phần mềm zoom cho giáo viên dạy học trực tuyến

Tạo ID và mật khẩu cố định trong phần mềm zoom cho giáo viên dạy học trực tuyến